Esileht » Ettevõttest » Võlgade sissenõudmise registri privaatsussätted
riitaisan-saatavan-perinta

Registripidaja

 

SPT INKASSO OÜ

Lõõtsa 8a, Tallinn 10145

Registrikood: 12615741

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 

Võlgade sissenõudmise registrit kasutatakse käitlemiseks, jälgimiseks ja võlgade sissenõudmise korralduse haldamiseks. Selle tegevuse käigus, mis sisaldab isikuandmeid võlgade sissenõudmise registris, töödeldakse nii õiguslike, kui ka mitte õiguslike nõuete sissenõudmist. Lisaks võlgade sissenõudmisele, tegeleb võlgade sissenõudmise register ka kohtumenetlusega (kohtuvaidlused, kriminaalmenetlused ja petitsioonide juhtumid) ja maksejõuetuslike menetlustega, sealhulgas võlgade restruktureerimisega, ettevõtete ümberstruktureerimisega ja pankrotimenetlustega.

 

Lisaks sellele võidakse võlgade sissenõudmise registris sisalduvaid isikuandmeid töödelda eesmärgil, mis on kooskõlas eespool nimetatud eesmärkidega muude tagasinõudmistega seotud ülesannete jaoks. Sellised eesmärgid hõlmavad näiteks aruandlust, seiret ja kontrolleri kontrolli, samuti teenindussündmuste kontrollimist ja kliendisuhete haldamist. Taaskasutamisregistrist saadud isikuandmeid võib samuti töödelda statistilistel eesmärkidel kui anonüümse vormina, millest üksikisik ei ole enam äratuntav.

 

Õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks

 

Isikuandmete käitlemine põhineb vastutava töötleja seadusjärgsetel kohustustel ja võlgniku volitusel. Võlgnikuga seotud isikuandmeid töötleb vastutav töötleja kliendi õigustatud huvi sissenõudekorralduse käsitlemiseks.

 

Isikuandmete töötlemisel tuleb lähtuda Isikuandmete kaitse seadusest.

 

Töödeldud isikuandmete rühmad


Register sisaldab klientide ja võlgnike informatsiooni kirjeldatuna selles lõikes.

 

Kliendi andmed

– kliendi nimi ja / või tema kontaktisiku nimi

– isikukood / ettevõtte registrikood

– kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, tavaposti aadress)

– pangaandmed

– arveldus- ja müügikonto andmed

– menetleva nõude informatsioon, nõude alus ja nõuete suurus

– menetleva nõude tegevuste informatsioon ja töötlemise faas

– kliendi poolt edastatud muu informatsioon

– muu oluline informatsioon ülesande täitmiseks

 

Võlgniku andmed

– võlgniku nimi ja / või tema kontaktisiku nimi

– sünnikuupäev või isikukood / ettevõtte registrikood

– kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, tavaposti aadress)

– menetleva nõude informatsioon, nõude alus ja nõuete suurus

– menetleva nõude tegevuste informatsioon ja töötlemise faas

– võlgniku poolt edastatud muu informatsioon

– muu oluline informatsioon ülesande täitmiseks

 

Regulaarsed teabeallikad

 

Isikuandmete töötlemine sissenõudmise registris tuleneb järgnevatest teabeallikatest:

 • kliendid
 • võlgnikud
 • Ettevõtete andmete avalikud andmebaasid (Inforegister ; Äriregister ; Creditinfo Eesti AS)
 • Eraisikute andmete andmebaasid (Creditinfo Eesti AS)
 • Eraisikute aadresside ja isikukoodide päringud (Perekonnaseisuamet)
 • Maksu – ja Tolliamet
 • Eesti täitebürood ja kohtutäiturid
 • Eesti kohtud
 • Soome kohtud
 • Soome täitebürood ja kohtutäiturid

 

Isikuandmete vastuvõtjad

 

Võlgade sissenõudmise registris sisalduvaid registreeritud isikuandmeid ei avaldata mittevõlgnikele, välja arvatud siis, kui  need on seadusega nõutavad ning seadusega lubatud ja volitatud olukordades.

 

Sissenõudekorraldusel märgitud teabe vastuvõtjad.

 

Sissenõudekorraldusel märgitud teabe vastuvõtjad on üldjuhul samad nagu eelmises lõigus nimetatud.

 

Registriteenuse osutajad.

 

Oma teenuste tehnilise rakendamise ajal kasutab vastutav töötleja usaldusväärseid teenuseosutajaid isikuandmete töötlemiseks vastutava töötleja nimel andmetöötluslepingu alusel, mis on nõutav kehtiva andmekaitse seadusega ja on sõlmitud vastutava töötleja ja teenuseosutajate vahel. Teenuseosutajad käsitlevad isikuandmeid vastutava töötleja vastutusel kooskõlas vastutava töötleja dokumenteeritud juhistele. Me vastutame isikuandmete töötlemise eest, mis on edastatud ja registreeritud meie teenuseosutajate poolt.

 

Isikuandmete töötlemisel kasutame järgmisi alltöövõtjaid:

 • Creditinfo Eesti AS
 • Inforegister
 • Perekonnaseisuamet
 • Tili-Lii Oy
 • SnapEngage
 • Liivak ja Suurväli Õigusbüroo
 • AS Eesti Post
 • LHV Pank
 • Soome kohtud ja täitebürood
 • Eesti kohtud ja täitebürood
 • Telia Eesti AS
 • Tele2
 • SR Agentuur

 

Isikuandmete säilitamise aeg

 

Vastutav töötleja üksnes töötleb ja säilitab andmeid seni, kuni see on vajalik kooskõlas isikuandmete töötlemise eelnevalt kindlaksmääratud eesmärgiga. Isikuandmed, mis ei ole muutunud, mille tulemusena vastutav töötleja ei oma enam õiguslikku alust ja seadusega sätestatud nõudeid ei säilitata ega töödelda, kustutatakse perioodiliselt kooskõlas vastutava töötleja puutumatustavadega.

Järgnevalt on toodud võlgade sissenõudmise registris töödeldavate isikuandmete   säilitamistähtaegade:

Vastavalt Eesti Raamatupidamise seadusele peab raamatupidamiskohustuslane säilitama algdokumente seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.

 

Registreeritud isiku õigused

 

Teil on õigused, mida kohaldatakse iga üksikjuhtumi puhul nagu on kirjeldatud käesolevas punktis kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (679/206). Oma õiguste teostamiseks peab registripidaja võtma ühendust registripidajaga kas e-posti teel klienditeenindus@sptinkasso.ee või posti teel käesoleva isikuandmete kaitset käsitleva teate  alguses toodud vastutava töötleja aadressil. Registripidaja peab nõuetekohaselt kontrollima andmesubjekti isikusamasust enne tema õiguste teostamist.

 

Registreeritud õigus tutvuda teabega

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 kohaselt on andmesubjektil õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, et teda käsitlevaid isikuandmeid ei töödelda, ning juhul kui isikuandmeid töödeldakse, siis sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja selles artiklis nimetatud teatava teabega, mis puudutab isikuandmete töötlemist.

 

Õigus teabe parandamisele

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 16 kohaselt on andmesubjektil õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks põhjendamatu viivituseta registripidaja ebatäpsed või ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse teabe töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus täiendada mittetäielikke isikuandmeid, sealhulgas täiendava selgituse esitamise teel.

 

Õigus andmete kustutamisele

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 kohaselt on andmesubjektil õigus nõuda andmesubjekti isikuandmete kustutamist põhjendamatu viivituseta ning vastutav töötleja on kohustatud kustutama andmesubjekti isikuandmed põhjendamatu viivituseta, tingimusel et on täidetud üks selles artiklis sätestatud kriteeriumidest.

 

Õigus töötlemise piiramisele

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 kohaselt on andmesubjektil õigus piirata andmesubjekti töötlemist, kui on täidetud üks selles artiklis sätestatud kriteeriumidest.

 

Andmete ülekandmise õigus ühest süsteemist teise

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 kohaselt on andmesubjektil õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mis on esitatud vastutavale töötlejale, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, ning õigus edastada see teave teisele vastutavale töötlejale, ilma et see mõjutaks vastutavat töötlejat, kellele isikuandmed on esitatud. Nõusolek antakse ja töötlemine viiakse läbi automatiseeritult.

 

Kui registreerija kasutab oma eespool kirjeldatud õigust edastada andmed ühest süsteemist teise, on tal õigus edastada isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

 

Õigus esitada vastuväiteid

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohaselt on registreeritud isikul õigus esitada igal ajal vastuväiteid vastutava töötleja õigustatud huvidel põhineva tema isikuandmete töötlemise suhtes, nagu neil sätetel põhinev profiilianalüüs. Vastutav töötleja ei töötle isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja suudab tõendada, et töötlemiseks on oluline põhjendatud alus, mis kaalub üles andmesubjekti õigused ja vabadused, või kui see on vajalik õigusnõuete formuleerimise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on registripidajal õigus esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüs, kui see on seotud kõnealuse otseturundusega. Kui registripidaja esitab vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva isikuandmete töötlemise suhtes, ei tohi neid sellisel eesmärgil enam töödelda.

 

Registreerija võib kasutada oma õigust esitada infoühiskonna teenuste kasutamisel vastuväiteid tehniliste võimaluste teel.

 

Automatiseeritud töötlusel põhinevad üksikotsused, sealhulgas profiilianalüüs

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 22 kohaselt on registreeritud isikul õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, nagu profiilianalüüsil, mis toob kaasa teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju. Seda õigust ei kohaldata, kui selline otsus on vajalik registreeritud isiku ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, või põhineb andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul.

 

Selle õiguse teostamisel rakendab vastutav töötleja asjakohaseid meetmeid, et kaitsta andmesubjekti õigusi ja vabadusi ning õigustatud huve; see puudutab vähemalt õigust nõuda, et andmeid töötleks vastutava töötleja nimel füüsiline isik ning õigust teha oma seisukohad teatavaks ja vaidlustada otsust

 

Järelevalveasutusele  kaebuse esitamise õigus

 

Kui registripidaja leiab, et vastutav töötleja rikub kehtivat isikuandmete töötlemise ja andmekaitse seadust, on andmesubjektil õigus esitada järelevalveasutusele kaebus.

 

Registripidaja kohustused seoses andmesubjekti õigustega

 

Vastutav töötleja esitab andmesubjektile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist andmed isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 15–22 kohase taotluse alusel võetud meetmete kohta. Seda tähtaega võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka. Registripidaja teavitab andmesubjekti igast taolisest pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui andmesubjekt esitab taotluse elektrooniliselt, tuleb teave esitada võimaluse korral elektrooniliselt, kui registripidaja ei taotle teisiti.

Kui vastutav töötleja ei võta meetmeid vastavalt andmesubjekti taotlusele, teatab vastutav töötleja andmesubjektile viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest meetmete võtmata jätmise põhjuse ning selgitab talle võimalust esitada järelevalveasutusele kaebus ja kasutada õiguskaitsevahendeid.

 

Isikuandmete esitamine registripidajale

 

Võlausaldaja esitab registripidajale võla sissenõudmise eesmärgil käesoleva isikuandmete kaitset käsitleva teate punktis 4 osutatud teabe võlausaldaja ja võlgniku kohta.

 

Isikuandmete edasine töötlemine

 

Vastutav töötleja ei töötle isikuandmeid muudel eesmärgil kui need, mis on kirjeldatud käesolevas isikuandmete kaitset käsitleva teates.

 

Kui vastutav töötleja jätkab isikuandmete töötlemist muudel eesmärgil, on vastutaval töötlejal kohustus vastavalt eraelu puutumatust käsitlevate seadustele teatada sellest andmesubjektile enne isikuandmete edasist töötlemist sellisel eesmärgil. Sellisel juhul on vastutav töötleja kohustatud esitama ka kogu asjaomase teabe.

 

Registripidaja tehnilise ja organisatsioonilise ohutuse algatused

 

Registris on antud juurdepääs üksnes kindlaksmääratud töötajatele, kes töötavad registri sissenõudmisega tegelevas üksuses ja on alla kirjutanud asjakohastele konfidentsiaalsuskohustustele.

 

Registripidaja on andnud oma töötajatele isikuandmete töötlemise ja kaitse suhtes kirjalikud siduvad juhised ja eeskirjad, mida töötajad on kohustunud järgima.

 

Infosüsteemide infoturve on nõuetekohaselt korraldatud näiteks krüpteerimise ja tehniliste piirangutega.

 

Registripidaja on kohustatud korrapäraste ajavahemike järel kontrollima isikuandmete töötlemist ning kasutatud süsteeme ja seadmeid, ning hindama isikuandmete töötlemisega seotud ohtusid, näiteks uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisel.