Esileht » Hagimenetlus
slider-bg1

Tsiviilkohtumenetluses eristatakse hagimenetlust ja hagita menetlust.
Hagimenetluses esitatakse hagi (näiteks võla väljanõudmiseks), osalised on hageja (hagi esitaja), kostja (kelle vastu hagi on esitatud).
Hagita menetluses (maksekäsu kiirmenetlusesesitatakse avaldus, mitte hagi. Erinevalt hagimenetlusest, kogub kohus ise tõendeid hagita menetluse jaoks ning hageja ja kostja asemel on menetlusosalisteks avaldaja ja asjast puudutatud isikud. Hagita menetluses on aja – ning rahakulu Kliendile väiksem, kui seda on hagimenetluses. Kuid hagita menetlusse Te ei saa pöörduda, kui nõue on üle 6400 euro.

Hagita menetluse kohta saate täpsemalt lugeda: Maksekäsu kiirmenetlus

Hagimenetlusse saame pöörduda Kliendi eest, kui:

  • Sissenõue on üle 6400 euro;
  • Võlgnik on inkassomenetluse käigus nõude vaidlustanud ning Klient soovib sellest hoolimata pöörduda kohtusse oma võlgnevuse kättesaamiseks;
  • Võlgnik on maksekäsu kiirmenetluses makseettepanekule õigeaegselt reageerinud, nõude vaidlustanud ning Klient soovib, et juhtum jätkuks edasi hagimenetluses.

Hagimenetluses on vajalik juristi/advokaadi sekkumine, kes koostab Kliendi eest hagiavalduse ning esindab vajadusel Klienti kohtus. Kliendile esitatakse arve õigusabi kulude ning riigilõivu eest.
Hagimenetlus on palju kulukam, keerulisem ning aeganõudvam protsess, kui seda on maksekäsu kiirmenetlus.
Hagimenetluse korral peavad mõlemad osapooled, nii hageja, kui ka kostja esitama kõik nõudega seonduvad dokumendid/tõendid ning kohus langetab otsuse vastavalt esitatud dokumentidele/tõenditele.
Kohtu eesmärk on menetlusosaliste lepitamine või nende vahel kompromissi saavutamine.

Millega tuleb arvestada hagimenetluse alustamisel?

  • Hagimenetlus on rahaliselt palju kulukam, kui seda on maksekäsu kiirmenetlus. Kui maksekäsu kiirmenetluse riigilõiv on 3% summast min. 45 eurot, siis hagimenetluse riigilõiv tuleneb tsiviilasja hinna suurusest. Hagimenetluse riigilõivu summa suuruse teada saamiseks, saate selle välja arvutada: Hagimenetluse riigilõiv
  • Hagimenetluse kulud kannab kaotaja ehk isik kelle kahjuks otsus tehti. Kohtu menetluse jooksul tekkinud õigusabikulud mõistetakse välja kaotajalt.
  • Oluline faktiliste tõendite olemasolu, sest kohus langetab otsuse vastavalt osapoolte poolt esitatud tõenditele.
  • Hagimenetlus on väga aeganõudev protsess, mis võib kesta mitmeid aastaid. Eriti juhtumite puhul, kui vastaspoolt esindab tugev esindaja.

Hagimenetluse kohta soovitame Teil lisana lugeda kohtu koduleheküljelt:Tsiviilkohtumenetlus-Hagimenetlus

Inkassovaldkonda puudutavate küsimuste korral, saate lugeda: Inkasso

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega julgesti ühendust Tel: + 372 6 580 100 või klienditeenindus@sptinkasso.ee