Esileht » Kohtumenetlus
riitaisan-saatavan-perinta

Kui on tekkinud osapoolte vahel vaidlus, mida ei suuda isegi inkasso lahendada või kui võlgnik eirab vaatamata korduvatele meeldetuletustele tekkinud kohustusi, tuleb abi saamiseks pöörduda kohtusse.

Kohtu ülesandeks on lahendada õiguste vastaseid rikkumisi lähtudes seadusandlusest, kaitstes sellega kodanike ning ettevõtete seaduslikke huve. Meil kõigil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Võlausaldajad, kes on hädas enda võlgnikega, soovitaksime esmalt läbida inkassomenetlus ning alles siis, kui inkasso ei ole andnud positiivset tulemust, kaaluda kohtusse pöördumist.

Miks enne kohtusse pöördumist teha läbi inkassomenetlus?

 • Kohtumenetlusega kaasnevad täiendavad rahalised kulud, inkassomenetlusega mitte;
 • Kohtumenetlus on ajakulukam, inkassomenetlus kestab maksimaalselt 1-2 kuud;
 • Kohtu – ja täitemenetlusega ei pruugi Te oma võlasummat tagasi saada, inkasso abiga on Teil võimalik tagasi saada täiesti teenustasuta kogu võlasumma 100%;
 • Inkasso annab enne kohtusse pöördumist tasuta hinnangu nõude jätkamiseks/mitte jätkamiseks kohtus; inkassoväliselt peate tegema hinnangu ise või kaasama vastava tasu eest juristi.

Inkasso kohta täpsemalt: Inkasso

Miks just SPT Inkassofirma: Miks SPT Inkasso

Kohtusse saame pöörduda maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames tulenevalt võlgniku käitumisest ja võlasummast.
Kohtumäärusena välja antud ”Maksekäsk” on aluseks täitemenetluse algatamiseks. Täitemenetluses kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.

Maksekäsu kiirmenetluse korral:

 • esitatav nõue ei tohi ületada 6400 eurot;
 • kõrvalnõuded (intressid, viivised) ei tohi ületada põhinõuet;
 • makse tähtaeg peab olema möödunud;
 • avaldus ei saa esitada pankrotivõlgniku vastu;
 • avalduse saab esitada vaid avaldaja või tema esindaja;
 • avalduselt tuleb tasuda riigilõiv 3% nõudelt, kuid mitte vähem kui 45.00 eurot;
 • menetluse pikkuseks on maksimaalselt 6 kuud.

Võlgnikul on võimalus kohtu poolt välja antud makseettepanekule esitada vastuväide, misjärel lõpetatakse maksekäsu kiirmenetlus ning võlausaldajale antakse võimalus nõuda võlasumma sisse hagimenetluses.

Kui võlgnik vastuväidet ei esita ning nõutud summat kohtu kaudu ei tasu, annab kohus välja määrusena maksekäsu. Maksekäsu alusel on õigus nõuda võlgnikult kohustuse kohest täitmist kohtutäituri vahendusel. Kohtutäituril on õigus arestida võlgniku pangakontod, teha nendelt kinnipidamisi, müüa sundenampakkumise korras võlgniku vara ja rakendada muid riigi poolt talle antud sundmeetmeid.

Hagimenetluse korral:

 • Riigilõivu summa suurus tuleneb vastavalt võlgnevuse summa suurusele (maksekäsu kiirmenetluse korral kantakse riigilõiv üle hagimenetlusse);
 • Hagimenetlusele kuluv aeg on palju pikem, kui maksekäsu kiirmenetluse korral;
 • Teil peavad olemas olema tõendid ja tõendamiskoormus;
 • Puudub võlgnevuse maksimaalne piirmäär;
 • Positiivse tulemuse korral saab võlausaldaja tagasi põhivõla, õigusabikulud ja riigilõivu summa.

Tasuta inkassomenetlusega alustamiseks edastage meile nõude alusdokument (tasumata arve, akt, leping või muu kirjalik kinnitus) e-posti teel myyk@sptinkasso.ee või otse läbi meie kodulehekülje ALUSTA MENETLUSEGA.