Esileht » kohtutäitur
saitko-meilta-perintakirjeen

Kes on kohtutäitur?

Kohtutäitur on vabakutseline isik, kes on riigi poolt volitatud viia riigi nimel läbi sundtäitmisega seonduvaid toiminguid ehk täitetoiminguid.

Selleks, et maksta väiksemaid kohtutäituri tasusid ning vältida kontode-, varade arestimist ning kodudest ilma jäämist, tasub olla kohtutäituriga kontaktis juba esimesest hetkest alates.
Kohtutäitureid tasub usaldada ning küsida nendelt nõu ja abi, sest eelkõige soovivad nad aidata võlgnikel vabaneda tekkinud kohustustest
minimaalsete kulutuste eest.

Nõuete aegumine kohtu – ja täitemenetluses?

Nõuete kohtu kaudu sissenõudmisel algab nõude aegumistähtaeg kohtuotsuse jõustumisest. Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-st 157 on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg 10 aastat, mis algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest, kuid mitte enne nõude sissenõutavaks muutumist. Kui võlausaldaja ei kasuta oma õigust võlga kohtu kaudu välja nõuda, siis on Andmekaitse Inspektsioon võlanõude aegumise hindamisel lähtunud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lõikest 1, mille järgi on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat.

Nõude aegumine

Kohtutäituri tasu ja muud täitemenetluse kulud võlgnikule?

Kohtutäituri tasu koosneb menetluse alustamise tasust, menetluse põhitasust ja täitetoimingu lisatasust (Kohtutäituri seadus §29).

• Menetluse alustamise tasu muutub sissenõutavaks menetluse alustamisega (Kohtutäituri seadus §32). Menetluse alustamise tasu suurus sõltub nõude summa suurusest ning kulutustest, mida tehakse täitmisteate võlgnikule kättetoimetamiseks.
Menetluse alustamise tasu suurused vastavalt: Kohtutäituri seadus §34

• Menetluse põhitasu muutub sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule (Kohtutäituri seadus §32).
Menetluse põhitasu määrad sõltuvad sissenõude summade suurusest.
Põhitasu piirmäärad vastavalt : Kohtutäituri seadus §35

• Kui täitetoiming on keerukas või ajaliselt kulukas, on kohtutäituril õigus nõuda lisatasu. Lisatasu määratakse kindla summana või tunnitasuna.

Mis on võlgnikule antud vabatahtlik täitmise tähtaeg ning kui pikk see on?

Vabatahtliku täitmise tähtajal on võlgnikule antud võimalus täita nõuet vabatahtlikult. Selleks on määratud 30 päeva.
Kui võlgnik täidab täitedokumendi enne vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, siis ta peab maksma üksnes täitemenetluse alustamise tasu.
Kui nõuet ei täideta vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, edastab kohtutäitur elektroonilise vara arestimise akti krediidiasutusse, kus arestitakse võlgniku pangaarved.

Kohtutäituri peamised ametitoimingud võlasumma kättesaamiseks?

• Täitemenetluse läbiviimine;
• Täitedokumentide koostamine ja kättetoimetamine võlgnikele;
• Õiguste ja kohustuste selgitamine;
• Arveldusarvete ja vara arestimised;
• Varade müük ja enampakkumised.

Kuidas ja kas nõutakse kohtutäituri vahendusel võlasummad sisse väljaspool Eestit?

Kohtutäituritel puuduvad õigused teha täitmistoiminguid väljaspool Eestis. Küll on neil võimalus saata täitmisteateid üle maailma.