Esileht » Maksekäsk
saitko-meilta-perintakirjeen

Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud, teeb kohus määrusena maksekäsu summa sissenõudmise kohta (TsMS § 489 lg 1).
Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).

Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada.

Kui võlgnik esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, on sissenõudjal võimalus pöörduda võla sissenõudmiseks hagimenetlusse, juhul kui sissenõudja soovib vastuväite korral maksekäsu jätkamist hagimenetluses. Vastasel korral menetlus lõpetatakse.

Maksekäsk kuulub kohesele täitmisele ning see on aluseks täitemenetluse algatamiseks, kus kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ja seab piirangud tema kinnis – ning vallasvarale.

Kui võlgnik ei täida maksekäsku vabatahtlikult, siis tuleb kohtutäiturile esitada avaldus täitemenetluse alustamiseks. Avaldus tuleb esitada võlgniku elu- või asukohajärgsele kohtutäiturile. Avalduse näidisvormi saab kohtutäituri käest.
Kohtutäiturite kontaktandmed: www.kpkoda.ee

SPT Inkasso ettevõte saab Teid aidata täitemenetluse läbiviimisel edastades Teie eest täitmisavalduse ning võttes suhtlemise kohtutäituriga enda peale.
Selleks palume Teil saata vastav sooviavaldus e-posti teel myyk@sptinkasso.ee ning edastame Teile meie poolse hinnapakkumise.

Täitemenetluses annab kohtutäitur esialgu võlgnikule aega 30 päeva vabatahtlikuks täitmiseks. Kui võlgnik seda eirab ning kokkuleppeid ei sõlmi, siis alustab kohtutäitur varade arestimisega.

Kohtus aeguvad nõuded 10. aastaga.

Samas tuleb tihti ette olukordasid, kui kohtus ilmneb, et võlgniku asukoht on Soome. Eesti täitemenetlus kahjuks ei saa aidata võla sissenõudmisega Soome riigist, kuid seda saab teha inkasso abiga.

Kohtu – või täitemenetlusega alustamiseks Soomes on vajalik, et võlgniku elukoht oleks registreeritud Soome.

SPT Inkasso ettevõte saab Teid aidata Soome päringute tegemisega ning kohtu – ja täitemenetluste algatamistega.
Selleks palume Teil saata vastav sooviavaldus e-posti teel myyk@sptinkasso.ee ning edastame Teile meie poolse hinnapakkumise.

Inkasso -, kohtu – ja täitemenetluse kohta Soomes: Inkasso Soomes

Eesti kohtumenetluse kohta soovitame lisaks lugeda: Eesti kohtumenetlus

Inkassovaldkonda puudutavase küsimuste korral, leiate vastuse: Inkasso

Küsimuste ja soovi korral pöörduge otse meie klienditeeninduse poole Tel. +372 658 0100 või e-post: myyk@sptinkasso.ee