Esileht » Täitemenetlus
saitko-meilta-perintakirjeen

SPT Inkasso aitab Teid täitemenetluse algatamisel. Edastame kohtutäiturile kõik vajalikud nõudega seonduvad dokumendid, koostame täitemenetluse alustamise avalduse ning monitoorime menetluse käiku.

Pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust Tel: + 372 6 580 100 või myyk@sptinkasso.ee

Mis on täitemenetlus?

Kohtutäituri poole on võimalik pöörduda täitemenetluse algatamiseks, juhul kui võlgnik vabatahtlikult ei täida seda, milleks teda kohtu või muu pädeva asutuse poolt on kohustatud.

Täitemenetluses kohtutäitur sundtäidab nii avalik-õigusliku iseloomuga kohustusi, kui ka eraõiguslikke nõudeid.
Täitemenetluse alustamiseks on vajalik jõustunud kohtuotsus ”Maksekäsk” ning sissenõudja avaldus ehk täitmisavaldus.
Kohtutäitur on kohustatud alustama viivitamatult täitemenetlust ning võtma tarvitusele kõik seaduses toodud meetmed täitedokumendi täitmiseks, sh pöörata sissenõue võlgniku varale ning sissenõudja nõue rahuldatakse täitetoimingute tulemusel laekunud tulemi arvelt.

Kes on kohtutäitur?

Kohtutäitur on vabakutseline isik, kes on riigi poolt volitatud viia riigi nimel läbi sundtäitmisega seonduvaid toiminguid ehk täitetoiminguid.

Täitemenetluse algatamiseks loetakse järgnevaid dokumente:

  • jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend;
  • töövaidlus-, üüri- või liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus;
  • notari tasu maksmise arve;
  • maksuhalduri haldusakt maksukohustuste ja muude rahaliste kohustuste sundtäitmise kohta;
  • välisriigi kohtu lahend, kui see on Eestis tunnustatud või kuulub tunnustamiseta täitmisele.

Kohtutäituri peamised ametitoimingud võlasumma kättesaamiseks?

• Täitemenetluse läbiviimine;
• Täitedokumentide koostamine ja kättetoimetamine võlgnikele;
• Õiguste ja kohustuste selgitamine;
• Arveldusarvete ja vara arestimised;
• Varade müük ja enampakkumised.

Nõuete aegumine kohtu – ja täitemenetluses

Nõuete kohtu kaudu sissenõudmisel algab nõude aegumistähtaeg kohtuotsuse jõustumisest. Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-st 157 on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg 10 aastat, mis algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest, kuid mitte enne nõude sissenõutavaks muutumist.

Kui täitemenetluses ilmneb, et võlgniku asukoht on Soome

…siis on võimalik alustada SPT Inkasso abiga kohtu – või täitemenetlust Soome riigis. Ainuke tasu Kliendile on 10% laekumiselt. Kui ei ole tulemust, ei ole ka tasu Kliendile.

Täpsemalt Soome inkassomenetluse kohta: Inkasso Soomes

Inkassovaldkonda puudutavate küsimuste korral soovitame lugeda: Inkasso

Miks pöörduda abi saamiseks just SPT Inkasso poole: Miks SPT Inkasso

Võtke meiega ühendust juba täna Tel. +372 658 0100 või e-post myyk@sptinkasso.ee ning lahendame tekkinud olukorra üheskoos!