Esileht » Teenused » Juriidilised teenused » Täitemenetlus
riitaisan-saatavan-perinta

SPT Inkasso saab Teid aidata täitemenetluse algatamisel. Edastame kohtutäiturile kõik vajalikud nõudega seonduvad dokumendid, koostame täitemenetluse alustamise avalduse ning monitoorime menetluse käiku.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega julgesti ühendust Tel: + 372 6 580 100 või klienditeenindus@sptinkasso.ee

 

MIS ON TÄITEMENETLUS ?

 

Kohtutäituri poole on võimalik pöörduda täitemenetluse algatamiseks, juhul kui võlgnik vabatahtlikult ei täida seda, milleks teda kohtu või muu pädeva asutuse poolt on kohustatud.
Täitemenetluses kohtutäitur sundtäidab nii avalik-õigusliku iseloomuga kohustusi kui ka eraõiguslikke nõudeid.
Täitemenetluse alustamiseks on vajalik jõustunud kohtuotsus ning sissenõudja avaldus.
Kohtutäitur on kohustatud alustama viivitamatult täitemenetlust ning võtma tarvitusele kõik seaduses toodud meetmed täitedokumendi täitmiseks, sh pöörata sissenõue võlgniku varale ning sissenõudja nõue rahuldatakse täitetoimingute tulemusel laekunud tulemi arvelt.

Täitemenetluse algatamiseks loetakse järgnevaid dokumente:

  • jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend;
  • töövaidlus-, üüri- või liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus;
  • notari tasu maksmise arve;
  • maksuhalduri haldusakt maksukohustuste ja muude rahaliste kohustuste sundtäitmise kohta;
  • välisriigi kohtu lahend, kui see on Eestis tunnustatud või kuulub tunnustamiseta täitmisele.

Kohtutäituri toimingud:

  • teatab võlgnikule täitemenetluse alustamisest ning määrab vabatahtliku täitmise tähtaja;
  • arestib võlgniku töötasu, pangaarve, arestib ja müüb kohustuse katteks võlgniku vara;
  • informeerib täitemenetluse kulgemise kohta seotud isikuid;