Esileht » Võla aegumine
riitaisan-saatavan-perinta

Millal ja mis hetkest võlad aeguvad?

 

Kas võlad aeguvad 3 või 10 aastaga?

 

Mis hetkest võla aegumine katkeb?

 

Millal algab nõude aegumine nõude kohtukaudu sissenõudmisel?

 

Miks on oluline pöörduda abi saamiseks inkasso poole nii pea, kui hakatakse viivitama arve tasumisega?

 

Millal ja mis hetkest võlad aeguvad?

TsÜS § 147 lg 1 järgi algab aegumistähtaeg nõude sissenõutavaks muutumisega. Nõue muutub sissenõutavaks alates ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist.


Kas võlad aeguvad 3 või 10 aastaga?

Väga paljudele tekitab segadust, kas võlad aeguvad 3 või hoopiski 10 aastaga.

Vastavalt TsÜS § 147 lg 1 on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg 3 aastat. Nõuete aegumistähtaeg 10 aastat on, kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult. Kui tugineda nõude aegumistähtajale 10 aastat, peab võlausaldaja ehk sissenõudja tõendama, et kohustatud isik rikkus oma kohustust tahtlikult. See, kui võlgnik ei vasta 10 aasta jooksul võlausaldaja poolt tehtud korduvatele meeldetuletustele, pankrotihoiatusele või kui arve on jäetud tasumata, ei saa seda pidada tahtlikuks rikkumiseks. Kahju tekitamist lepinguvälises suhtes tõlgendatakse pigem, kui kahju tekitati heade kommete vastase tahtliku käitumisega. Sissenõudja on kohustatud tõestama, et võlgnik käitus tahtlikult heade kommete vastaselt. Mida praktikas on tegelikult väga raske tõendada. Mitmed riigikohtulahendid on jäetud rahuldamata, just nimelt põhjusel, et võlausaldajad ei suuda piisavalt põhjendada tahtlikku rikkumist.

Mis hetkest võla aegumine katkeb?

Vastavalt TsÜS § 158. Aegumise katkemine nõude tunnustamisega

(1) Aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega.

(2) Nõude tunnustamine võib seisneda õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos.

Ehk nii pea, kui võlgnik tunnistab nõuet või teeb osamakse, katkeb nõude aegumine.

Millal algab nõude aegumine nõude kohtukaudu sissenõudmisel?

Nõuete kohtu kaudu sissenõudmisel algab nõude aegumistähtaeg kohtuotsuse jõustumisest. Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-st 157 on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg 10 aastat, mis algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest, kuid mitte enne nõude sissenõutavaks muutumist. Kui võlausaldaja ei kasuta oma õigust võlga kohtu kaudu välja nõuda, siis on Andmekaitse Inspektsioon võlanõude aegumise hindamisel lähtunud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lõikest 1, mille järgi on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat.

Miks on oluline pöörduda abi saamiseks inkasso poole nii pea, kui hakatakse viivitama arve tasumisega?

Inkassosse jõuavad nõuded üldjuhul liiga hilja, kus ka inkassol ei ole võlgnikult enam mitte midagi võtta ega välja mõista. Ehk võlgnik on vahepealse ajaga suutnud kogu raha ja vara ettevõttest välja viia ning lõpetada oma äritegevuse. Mis tähendab, et klient on oma rahadest jäädavalt ilma ning isegi positiivne kohtulahend ei too tasumata võlga tagasi.
Et vältida olukordasid, kus võlgnikult ei ole enam midagi võtta, soovitame inkasso poole abi saamiseks pöörduda juba siis, kui võlgnik hakkab viivitama arve tasumisega või leidma põhjuseid ja ettekäändeid arve mitte tasumiseks. Tasumisega viivitamine võrdub pikas perspektiivis arve mitte tasumisega ning nõude aegumisega.

 

Menetlusega alustamiseks piisab, kui edastate meile nõude alusdokumendi (tasumata arve, leping, muu kirjalik kokkulepe võlgnikuga) ja nõude sisu otse kodulehekülje kaudu ALUSTA MENETLUSEGA või e-posti teel myyk@sptinkasso.ee

Vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim. Pakkumise kinnitamise järel saamegi juba alustada inkassomenetlusega.

Küsimuste korral vastame neile suurima hea meelega Tel. +372 658 0100 või e-post: klienditeenindus@sptinkasso.ee